NUME: Andrei
PRENUME: Cristian Traian

Nr telefon: 0260624054
E-mail: viceprimar@primariaromanasi.ro
 
Atributiile viceprimarului

Organizeaza si conduce direct activitatile directiilor, serviciilor si lucrarilor de specialitate repartizate prin dispozitia Primarului.
Viceprimarul Comunei Romanasi a fost ales prin votul secret al majoritatii consilierilor locali, pe durata mandatului Consiliului local, pentru ca, alaturi de Primar, sa participe cu atributiuni delegate de acesta la activitatile executive din administratia publica locala:
1.organizarea si desfasurarea activitatilor de control asupra igienei si salubrizarii localurilor publice si a produselor alimentare din t�rguri, piete, oboare, locurile publice si parcurile de distractie si sa se ia masuri operative pentru buna functionare a acestora
2.asigura masuri pentru �ntretinerea drumurilor publice din municipiul oras, implantarea semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal
3.supravegheaza t�rgurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora
4.supravegherea desfasurarii inventarierii si administrarii bunurilor care apartin primariei ca entitate economica, sociala si juridica
5.�ndeplineste atributiunile legale ale ofiterului de stare civila
6.organizarea si coordonarea desfasurarii activitatilor specifice din serviciile publice locale prin directia de specialitate
7.acorda sprijin societatilor comerciale din subordinea Consiliului local, prestatoare de servicii �n domeniul energiei termice, furnizarii apei industriale si potabile, exploatarea retelelor de canalizare si transportul local de calatori, pentru ca acestea sa-si desfasoare activitatile prestatoare �n conditii c�t mai bune
8.organizeaza si coordoneaza activitatile de gospodarie comunala si locativa, constructiile de locuinte si actiunile de privatizare a fondului locativ �n conditiile legale �n vigoare
9.coordoneaza si controleaza activitatea directiilor, serviciilor si birourilor de specialitate care au fost �ncredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea Primarului
10.aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor din conducerea directiilor si serviciilor date �n subordine
11.avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din directiile si serviciile coordonate
12.semneaza corespondenta emisa de directiile si serviciile date �n subordine
13.�ntocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorii directiilor si sefii serviciilor independente pe care le coordoneaza
14.propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare �mpotriva celor vinovati de sav�rsirea unor abateri conform prevederilor Codului muncii si a Regulamentului de Ordine interioara
15.coordoneaza elaborarea proiectelor si studiilor �n domeniile �ncredintate prin prezentele atributiuni si le sustine spre aprobare la Consiliul local sau alte institutii abilitate de lege pentru aprobare
16.supravegheaza respectarea prevederilor legale �n toate actele si faptele din sectoarele date �n coordonare si conducere
17.duce la �ndeplinire orice alte dispozitii si hotar�ri ale Consiliului local, ale Primarului c�t si pe cele care emana de la legile �n vigoare
18.�nlocuieste Primarul atunci c�nd acesta este �n concediu de odihna sau de boala, �n delegatii sau , simpozioane interne sau internationale si �n caz de functie vacanta. �nlocuirea Primarului se va face cu respectarea prevederilor art. 43 si art. 50 din Legea nr. 69/1991 republicata privind administratia publica locala